Trần Kiên
 • Trần Kiên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0123456789
 • ht@vtk.com
 • Thông tin thêm của Phó Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
 • Lê Như Cườm
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0262.3506.788
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu Trưởng (địa chỉ, công tác...) 0262.3506.788 - 0974.981.963