Giới thiệu

Trường THPT Trường Chinh thành lập ngày 20/08/2008.