Tổng hợp các bài học Pascal cơ bản

Tổng hợp các bài học Pascal cơ bản

Lượt xem:

Tổng hợp các bài học Pascal cơ bản   Bài 1: Tổng quan Bài 2: Các thành phần cơ bản trong Pascal Bài 3: Câu lệnh có cấu trúc Bài 4: Kiểu liệt kê, đoạn con, tập hợp Bài 5: Mảng Bài 6: Chuỗi ký tự Bài 7: Chương trình con Bài 8: Unit Bài 9: Kiểu bản ghi – Record Bài 10: Tệp trong pascal – Kiểu file Bài 11 : Con trỏ trong Pascal Download Pascal http://www.mediafire.com/file/63wd2seuixwx23v/Turbo_Pascal_7_for_Windows7-8-8.1_32bit_64bit.exe [...]