HƯỚNG DẪN THỦ TỤC RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC BẠ

Lượt xem:

Đọc bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

 

 

                    Kính gởi: BGH  trường THPT THPT TRƯỜNG CHINH,

 

 

 

Tôi tên: ……………………………………..…………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./………

Nơi sinh: …………………………………

Cư trú tại: Ấp ….., xã ………………….huyện ……….tỉnh…………….

Là ………… của em ……………………………..sinh năm …./…./…….

Học sinh lớp …….. Năm học 201…- 201….. của trường THPT THPT TRƯỜNG CHINH, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Nay tôi làm đơn nay kính đến BGH trường THPT TRƯỜNG CHINH cho tôi rút hồ sơ của em ………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Hồ sơ gồm:

1./ ………………………………….. 4./………………………..
2./……………………………………. 5./…………………………
3./…………………………………… 6./…………………………

Rất mong được sự phấp thuận của BGH trường, tôi chân thành cảm ơn!

Dlie Yang, ngày …..tháng …. năm 201…

Văn phòng giao hồ sơ                               Người viết đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)