DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 khối 11 có 233 học sinh chia thành 7 lớp(từ 11A1-11A7).

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Lớp Ban Lớp mới Địa chỉ thường trú
1 TRẦN BÌNH AN 16/04/2005 10A1 TN 11A1 Buôn Chăm Hoai, EaSol, Eahleo, ĐăLăk
2 TRẦN NGỌC ANH 29/10/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 3, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
3 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 1, Eáol, eahleo, ĐăkLăk
4 TRẦN BÌNH DƯƠNG 12/02/2005 10A1 TN 11A1 Buôn Chăm Hoai, EaSol, Eahleo, ĐăLăk
5 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 20/08/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 11, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
6 LÊ THỊ MAI HOA 16/04/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 5C, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
7 HOÀNG TRỌNG HÙNG 15/12/2005 10A1 TN 11A1 Buôn Hiao 2, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
8 ĐOÀN LÊ ĐỒNG KHÁNH 07/07/2005 10A1 TN 11A1 Buôn EaBlong, EaSol, Eahleo, ĐăkLăk
9 PHẠM XUÂN LỘC 30/11/2005 10A1 TN 11A1 Thôn 4, EaSol, Eahleo, ĐăkLăk
10 VŨ THIỆN MINH 15/06/2005 10A1 TN 11A1 Thôn 4B, Eahiao, eahleo, ĐăkLăk
11 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 14/04/2005 x 10A1 TN 11A1 Buôn Chăm Hoai, EaSol, Eahleo, ĐăLăk
12 BÙI KIM NGỌC 02/12/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 4B, Eahiao, eahleo, ĐăkLăk
13 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 26/02/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 5C, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
14 NGUYỄN KHẮC MINH NHÂN 20/11/2005 10A1 TN 11A1 Eahiao 2, Eahleo, ĐăkLăk
15 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/01/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 4, EaSoll, Eahleo, ĐăkLăk
16 VÕ HOÀNG YẾN NHI 20/09/2005 x 10A1 TN 11A1
17 NGUYỄN TRƯỜNG NHU 10/02/2005 10A1 TN 11A1 Buôn Bir, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
18 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 09/02/2005 x 10A1 TN 11A1 Buôn Hiao 1, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
19 TRẦN THỊ THƠM 13/04/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 3, DliêYang, Eahleo, ĐăkLăk
20 HOÀNG THỊ VÂN THƯ 13/07/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn Thái, EaSol, Eahleo, ĐăkLăk
21 TRẦN NHẬT ANH THƯ 19/02/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 1, Eáol, Eahleo, ĐăkLăk
22 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 01/07/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 3 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
23 LÊ THỊ THÙY TRÂM 24/07/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 1, Eahiao, Eahleo, ĐăkLăk
24 VÕ THỊ NGỌC TRÂM 01/09/2005 x 10A1 TN 11A1 Thôn 6, EaSol, Eahleo, ĐăkLăk
25 LÀNH VĂN TUẤN 28/05/2005 10A1 TN 11A1 Thôn 4, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
26 BÙI CÔNG VINH 15/07/2005 10A1 TN 11A1 thôn 6, EaSol, Eahleo, Đăk Lăk
27 TRƯƠNG THỊ KHÁNH HƯƠNG 03/06/2005 x 10A2 TN 11A1 Thôn 1, Xã Dlie Yang, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
28 TRẦN THỊ HIỀN 01/10/2005 x 10A3 TN 11A1 Thôn 2, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
29 NGUYỄN THỊ THU THẢO 18/12/2004 x 10A3 TN 11A1 Thôn 5, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
30 LÝ THỊ BÍCH 21/02/2005 x 10A4 TN 11A1 Thôn 7C, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
31 PHẠM NGUYÊN PHƯỚC 27/04/2005 10A4 TN 11A1 Thôn 3, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
32 LƯƠNG NGỌC HÀ TRANG 29/03/2005 x 10A6 TN 11A1 Thôn 4 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
33 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 13/06/2005 x 10A6 TN 11A1 Thôn 3 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
34 BÙI THỊ YẾN NHI 12/07/2005 x 10A8 TN 11A1 Thôn Thái, EaSol, EaH’leo, Đắk Lắk
35 HOÀNG THỊ Ý NHI 13/09/2005 x 10A8 TN 11A1 Thôn 1, EaSol, EaH’leo, Đăk Lăk
1 NAY H BACH 02/01/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Kary, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
2 HOÀNG THỊ NGỌC DIỄM 28/10/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 1, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
3 LƯƠNG THỊ ĐIỆP 16/12/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 7c, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
4 PHẠM THỊ THANH HÀ 18/04/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 5b, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
5 TRẦN THỊ THU HÀ 31/10/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Bết, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
6 MÔNG THỊ THU HOÀI 17/08/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 4, , xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
7 KSƠR HỢP 03/09/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Taly, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
8 HOÀNG TRIỆU HUY 11/11/2005 10A2 TN 11A2 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
9 KPĂ H HUYỀN 01/01/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Kra, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
10 CHU ĐỨC HÙNG 16/05/2005 10A2 TN 11A2 Thôn 7c, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
11 LÊ THỊ KIM LAN 01/05/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 7c, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
12 LÝ THỊ LINH 26/05/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 4, Xã Dlie Yang, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
13 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 19/02/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 3, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
14 NAY H LUNH 13/01/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Taly, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
15 ĐOÀN THỊ CẨM LY 06/05/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 2, EaSol, eahleo, ĐăkLăk
16 LÊ THỊ CÚC LY 05/10/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn Tri C3, Xã Dlie Yang, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
17 KSƠR H LỸ 04/12/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Krái, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
18 PHAN THỊ YẾN NHI 22/04/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Chăm Hoai, Xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
19 KPĂ H NƯƠNG 01/07/2004 x 10A2 TN 11A2 Buôn Chăm Hoai, Xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
20 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 30/05/2005 x 10A2 TN 11A2 Buôn Hiao II, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
21 PHẠM PHÚ THÁI 29/09/2005 10A2 TN 11A2 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
22 TRẦN THỊ  THƯ 15/05/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 1, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
23 TRƯƠNG THANH TIẾN 15/07/2005 10A2 TN 11A2 Thôn 9b, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
24 ĐỖ THỊ TRANG 30/10/2005 x 10A2 TN 11A2 Thôn 2, xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
25 MAI TẤT VŨ 20/11/2005 10A2 TN 11A2 Thôn 7b, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
26 DƯƠNG DANH DANH 28/02/2005 x 10A3 TN 11A2 Thôn 3, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
27 NGUYỄN KIM HOÀN 11/04/2005 x 10A3 TN 11A2 Thôn 3, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
28 TRẦN VĂN ĐỨC HỒNG 08/09/2005 10A3 TN 11A2 Thôn Ea Yú, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
29 LÊ QUANG HUY 21/01/2005 10A3 TN 11A2 Buôn Taly, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
30 NGUYỄN QUANG HUY 11/07/2005 10A3 TN 11A2 Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
31 NAY H HUYỂNG 03/02/2005 x 10A3 TN 11A2 Buôn Kary, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
32 TRẦN THỊ MỸ LÀNH 15/04/2005 x 10A3 TN 11A2 Thôn 7C, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
33 NGUYỄN THỊ BẢO NHƯ 16/07/2005 x 10A3 TN 11A2 Buôn Hiao 2, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
34 HOÀNG NGỌC NỮ 17/08/2005 x 10A3 TN 11A2 Thôn 4, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
35 ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH 05/03/2005 x 10A3 TN 11A2 Thôn 4, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
36 TRẦN DUY TRUNG 04/07/2005 10A3 TN 11A2 Buôn Kráy, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
37 LÂM ĐỨC TRƯỜNG 02/01/2005 10A3 TN 11A2 Thôn 7A, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
38 LÊ MINH VIỆT 17/03/2005 10A3 TN 11A2 Thôn Tri C3, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
39 NGUYỄN BÁ AN 15/05/2005 10A3 TN 11A2 Thôn 1, EaSol, eahleo, ĐăkLăk
1 ĐỖ THỊ THU HÀ 17/05/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn 4, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
2 VỌNG THỊ NGÂN HÀ 17/10/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn 4, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
3 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 10/10/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn 4B, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
4 NGUYỄN NGỌC HIẾU 07/02/2005 10A4 TN 11A3 Thôn 2 – Ea Hiao – Ea H’leo – Đắk Lắk
5 VŨ TIẾN HƯNG 22/05/2005 10A4 TN 11A3 Thôn Thái, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
6 LÝ THỊ KIM LUYẾN 10/11/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn 7A- Ea Hiao –  Ea H’leo – Đắk Lắk
7 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 18/07/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn EaYú, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
8 NAY MARY 18/08/2005 x 10A4 TN 11A3 Buôn Taly, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
9 TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 01/11/2005 x 10A4 TN 11A3 Thôn 3, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
10 BÙI TRẦN TUẤN ANH 08/10/2005 10A5 TN 11A3 Thôn 1, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
11 NGUYỄN THỊ THANH CÚC 25/09/2005 x 10A5 TN 11A3 Thôn Đoàn Kết, Ea Tân, Krông Năng, Đăk Lăk
12 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/06/2005 x 10A5 TN 11A3 Buôn Chăm Hoai, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
13 LƯU KHÁNH LINH 02/10/2005 x 10A5 TN 11A3 Thôn 4B, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
14 HÀ THỊ KIỀU MY 14/09/2005 x 10A5 TN 11A3 Thôn 6, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
15 NGUYỄN THÚY NGA 31/07/2005 x 10A5 TN 11A3 Buôn Chứ, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
16 PHÙNG THỊ NGA 20/04/2005 x 10A5 TN 11A3 Thôn 4, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
17 ĐỖ TẤT NHIÊN 31/10/2005 10A5 TN 11A3 EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
18 THẨM THỊ NHUNG 07/02/2005 x 10A5 TN 11A3 Thôn 7C, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
19 HỒ SỸ VƯƠNG 03/06/2005 10A5 TN 11A3 Thôn 7B, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
20 PHẠM HẢI QUÂN 17/01/2005 10A5 TN 11A3 Thôn 6, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
21 NGUYỄN VĂN ĐẠT 09/05/2005 10A6 TN 11A3 Thôn 3 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
22 NAY H BÍC 13/05/2005 x 10A5 TN 11A3 Buôn Chăm Hoai, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
23 TRẦN THANH KIÊN 01/08/2005 10A6 TN 11A3 Thôn 2 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
24 LÊ TRUNG NGUYÊN 26/12/2004 10A6 TN 11A3 Thôn 2 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
25 LƯU KHÁNH LINH 17/10/2005 x 10A6 TN 11A3 Thôn 5C – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
26 ĐẶNG THỊ XUYẾN 14/10/2005 x 10A6 TN 11A3
27 PHẠM LAN ANH 24/02/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 7A, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
28 VI THỊ XUÂN DIỆU 22/07/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 4, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
29 RÔ Y KHANG 21/03/2005 10A7 TN 11A3 Buôn Đrai Điết, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
30 NGUYỄN LÊ VĂN THÀNH 01/06/2005 10A7 TN 11A3 Thôn 1, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
31 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 10/09/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 1, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
32 LƯU THỊ THU THỦY 29/07/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
33 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 25/08/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 2, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
34 ĐINH THỊ THU XUÂN 02/03/2005 x 10A7 TN 11A3 Thôn 5A, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
35 LÊ THỊ LAN ANH 28/12/2005 x 10A8 TN 11A3 Thôn 5A, Ea Hiao, EaH’leo, Đăk Lăk
36 LÊ THỊ KIỀU 18/08/2005 x 10A8 TN 11A3 Ea Yu, EaSol, EaH’leo, Đắk Lắk
37 LÊ THỊ MỸ LINH 28/09/2005 x 10A8 TN 11A3 Thôn 1, Dliê Yang, EaH’leo, Đăk Lăk
38 Trần Thị Thu Hương 15/09/2005 x 10A8 TN 11A3
39 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 12/02/2004 10A8 TN 11A3 Thôn 3, Dliê Yang, EaH’leo, Đăk Lăk
40 VŨ ANH KHOA 06/02/2005 10A8 TN 11A3 Thôn 2, Dliê Yang, EaH’leo, Đăk Lăk
41 NGUYỄN NHẬT LINH 14/10/2005 10A8 TN 11A3 Thôn 7B, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
42 NGUYỄN XUÂN PHÒNG 08/12/2005 10A8 TN 11A3 Thôn 1, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
43 NGUYỄN THỊ DI QUYÊN 19/07/2005 x 10A8 TN 11A3 Thôn 4A, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
1 LÝ THỊ TUYẾT NHUNG 19/09/2005 x 10A1 XH 11A4 Thôn 1, Dliê Yang, Eahleo, ĐăkLăk
2 VÕ THỊ THÙY LINH 04/11/2005 x 10A1 XH 11A4 Thôn 4, Eáol, Eahleo, ĐăkLăk
3 NGUYỄN THỊ THẢO 20/08/2005 x 10A1 XH 11A4 Thôn 4, DliêYan, Eahleo, ĐăkLăk
4 LÊ THỊ KIM XUYẾN 29/04/2005 x 10A1 XH 11A4 Thôn 3, DliêYang, Eahleo, ĐăkLăk
5 NAY Y HÀO 26/10/2005 10A3 XH 11A4 Buôn Kráy, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
6 RÔ H HUAI 03/01/2005 x 10A3 XH 11A4 Buôn Drai, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
7 ĐOÀN THỊ DIỆU QUYÊN 02/05/2005 x 10A3 XH 11A4 Thôn 5B, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
8 NGUYỄN DUY ANH BẰNG 12/02/2005 10A4 XH 11A4 Thôn EaYú, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
9 NGUYỄN ÍCH HIỆU 18/07/2005 10A4 XH 11A4 Thôn 7C, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
10 TRẦN THỊ BẢO YẾN 01/04/2005 x 10A4 XH 11A4 Thôn EaYú, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
11 TRỊNH THỊ KIM YẾN 14/08/2005 x 10A4 XH 11A4 Thôn 1, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
12 KSƠR H LOANH 07/09/2004 x 10A5 XH 11A4 Buôn Chăm, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
13 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 01/05/2005 x 10A6 XH 11A4 Thôn 2 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
14 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 10/11/2005 x 10A6 XH 11A4 Thôn 3 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
15 LƯƠNG BÍCH NHƯ 22/03/2005 x 10A6 XH 11A4 Thôn 7C – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
16 LÊ THỊ LY GIANG 10/12/2005 x 10A6 XH 11A4 Thôn 3, Dliê Yang, Ea H’Leo, Đắk Lắk
17 Trần Văn Hồng 02/08/2004 10A6 XH 11A4 Thôn 7B – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
18 PHẠM TIẾN ĐỨC 11/09/2005 10A7 XH 11A4 Thôn Ea Yú, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
19 NAY H HOA 13/06/2005 x 10A7 XH 11A4 Buôn Chăm Hoai, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
20 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 19/06/2005 x 10A7 XH 11A4 Thôn 7B, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
21 NGUYỄN DUY MẠNH 24/06/2005 10A7 XH 11A4 Thôn 4A, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
22 KSƠR H NHUK 11/05/2005 x 10A7 TN 11A4 Buôn Kra, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
23 LÔ VĂN PHÚ 29/03/2005 10A7 XH 11A4 Thôn 9B, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
24 VŨ TIẾN TÂN 18/01/2005 10A7 XH 11A4 Thôn 5, Xã Ea H’leo, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
25 HÀ THỊ NHUNG 30/11/2005 x 10A8 XH 11A4 Thôn 7C, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
26 RÔ H HOA 20/06/2005 x 10A8 XH 11A4 Buôn Drai, Dliê Yang, EaH’leo, Đăk Lăk
27 HOÀNG THỊ HUYỀN 16/11/2004 x 10A8 XH 11A4 Thôn 7C, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
28 LÝ THỊ THÙY LINH 17/11/2005 x 10A8 XH 11A4 Thôn 7A, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
29 LÊ THỊ THANH THƯ 10/10/2005 x 10A8 XH 11A4 Thôn 5A, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
1 LÊ THỊ MỸ DIỆU 13/10/2005 x 10A3 XH 11A5 Thôn 1, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
2 KSƠR H HON 18/02/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Mnut, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
3 TRẦN THÁI HÒA 21/05/2005 10A3 XH 11A5 Thôn 6, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
4 KPĂ H HƠN 10/11/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Drai, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
5 KSƠR H HUỆ 03/10/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Huynh, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
6 TRẦN QUANG HUY 01/01/2005 10A3 XH 11A5 Buôn Kry, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
7 KSƠR H KIM 06/09/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Drai, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
8 LÝ THỊ THANH NHÀN 06/12/2005 x 10A3 XH 11A5 Thôn 5, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
9 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 20/09/2005 x 10A3 XH 11A5 Thôn 1, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
10 NGUYỄN QUANG NIN 26/03/2005 10A3 XH 11A5 Thôn Thái, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
11 NÔNG NGỌC QUANG 06/03/2005 10A3 XH 11A5 Thôn Tri C3, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
12 NGUYỄN DUY PHÚC 25/02/2005 10A3 XH 11A5 Thôn 4B, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
13 NAY H THUÊN 05/01/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Kry, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
14 CHU VIỆT TRUNG 25/08/2005 10A3 XH 11A5 Thôn Tri C3, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
15 KSƠR H UYÊN 07/03/2005 x 10A3 XH 11A5 Buôn Krái, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
16 KSƠR VÂN 05/05/2003 10A3 XH 11A5 Buôn Chăm, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
17 NAY Y ZEL 10/03/2005 10A3 XH 11A5 Buôn Sek Điết, Xã Dliê Yang, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
18 KSƠR Y TIÊN 23/10/2003 10A7 XH 11A5 Buôn Kra, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
19 NGUYỄN VĂN THÀNH CÔNG 10/08/2005 10A7 XH 11A5 Thôn 2, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
20 BẾ VĂN ĐÀN 07/03/2005 10A7 XH 11A5 Thôn 7C, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
21 KPĂ H ĐIỆP 25/11/2005 x 10A7 XH 11A5 Buôn Krái, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
22 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 08/12/2005 x 10A7 XH 11A5 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
23 VÕ THỊ HOÀNG HÂN 28/10/2005 x 10A7 XH 11A5 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
24 NGUYỄN PHAN DIỆU LINH 18/06/2005 x 10A7 XH 11A5 Thôn 3, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
25 NGUYỄN TRẦN ĐỨC LƯƠNG 12/09/2005 10A7 XH 11A5 Thôn 7B, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
26 KSƠR H NHÁU 01/12/2005 x 10A7 XH 11A5 Buôn Kary, Xã Ea Sol, Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
27 KSƠR H TUỆ 05/03/2005 x 10A7 XH 11A5 Buôn Kra, Xã Ea Hiao, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
28 HỨA HỮU TÌNH 13/10/2005 10A7 XH 11A5 Ea Heo, Xã Ea Tân, Krông Năng, Tỉnh Đăk Lăk
29 NAY Y TRỨC 10/02/2005 10A7 XH 11A5 Xã Ea Sol, Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk
1 LƯƠNG QUỐC BÌNH 23/10/2005 10A5 XH 11A6 Thôn 4A, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
2 TRẦN THỊ THU HÀ 16/03/2005 x 10A5 XH 11A6 Thôn 1, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
3 H TRANG HWING 03/11/2005 x 10A5 XH 11A6 Ea Tul, Cư M’Gar, Đăk Lăk
4 ADRƠNG Y SƠ LEN 29/05/2005 10A5 XH 11A6 Buôn Drai Điết, DLiêYang, EaH’Leo, Đăk Lăk
5 LÙ QUANG LỘC 04/02/2005 10A5 XH 11A6 Thôn Thái, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
6 NAY TƯ 15/03/2005 10A5 XH 11A6 Buôn krái, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
7 KSƠR SÂN U 06/03/2005 10A5 XH 11A6 Buôn Tang, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
8 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 29/09/2005 x 10A5 XH 11A6 Thôn 3, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
9 NGUYỄN ĐỨC THỊ HÀ ÁNH 30/05/2005 x 10A5 XH 11A6 Thôn 5C, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
10 KPĂ H HIÊN 12/08/2005 x 10A5 XH 11A6 Buôn Krai, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
11 NAY H LÁT 17/11/2005 x 10A5 XH 11A6 Buôn Krai, EaHiao, EaH’Leo, Đăk Lăk
12 KSƠR H LINH 04/06/2004 x 10A5 XH 11A6 Buôn Hwing, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
13 ĐẬU THỊ CẨM LY 12/02/2005 x 10A5 XH 11A6 Thôn 3, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
14 KSƠR H NGẼCH 04/08/2004 x 10A5 XH 11A6 Buôn Drai Điết, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
15 NIÊ H NINH 04/10/2005 x 10A5 XH 11A6 Buôn Choăh, Dlie Yang, EaH’Leo, Đăk Lăk
16 NAY H THÊU 01/07/2005 x 10A5 XH 11A6 Buôn Sêk, DLiêYang, EaH’Leo, Đăk Lăk
17 NGUYỄN CAO HỮU TIÊN 15/12/2005 10A5 XH 11A6 Thôn 7, EaSol, EaH’Leo, Đăk Lăk
18 LÊ QUYẾT CHIẾN 22/10/2005 10A6 XH 11A6 Thôn 7B – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
19 NGUYỄN THỊ DUNG 18/04/2005 x 10A6 XH 11A6 Thôn 7B – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
20 NGÔ THỊ THU  HIỀN 26/09/2004 x 10A6 XH 11A6 Thôn 4 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
21 ĐẶNG THỊ LINH 16/08/2005 x 10A6 XH 11A6 Thôn 3 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
22 NAY H SI MÊN 16/06/2003 x 10A6 XH 11A6 Buôn Kra – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
23 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGA 27/09/2005 x 10A6 XH 11A6 Thôn 1 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
24 NGUYỄN SƠN LÂM 27/04/2005 10A6 XH 11A6 Buôn Hiao 2 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
25 KSƠR H NHIU 12/04/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Drăn- EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
26 NIÊ H NHUNG 09/07/2005 x 10A6 XH 11A6
27 NAY H OANH 02/10/2004 x 10A6 XH 11A6 Buôn Hiao 2 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
28 NAY H OANH 10/01/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Huynh – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
29 NGUYỄN DUY PHÚC 01/03/2005 10A6 XH 11A6 Thôn 2 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
30 KPĂ H SARA 04/07/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Chứ – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
31 NAY Y JƠN 19/11/2004 10A6 XH 11A6 Buôn Sek – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
32 KSƠR H TÂM 21/08/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Tir – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
33 NGÔ NHƯ THÚY 26/04/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Krái – EaHiao – EaH’leo – Đăk Lăk
34 KSƠR H TIẾN 24/09/2005 x 10A6 XH 11A6 Buôn Đrai – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
35 NAY TRÂM 07/07/2005 10A6 XH 11A6 Buôn Cham – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
1 KSƠR H BIẾT 11/11/2005 x 10A2 XH 11A7 Buôn Chăm, Xã Ea Sol, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
2 TOÀN MINH HIẾU 24/06/2004 10A2 XH 11A7 Thôn 7, Xã Cuôn Knia Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đaklak
3 ADRƠNG H NHIÊT 25/12/2005 x 10A2 XH 11A7 Buôn Drai, Xã Dlie Yang, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
4 LÊ THỊ TUYẾT TRINH 09/09/2005 x 10A2 XH 11A7 Thôn 2, Xã Ea Hiao, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đaklak
5 NGÔ VĂN BỘ 15/12/2005 10A4 XH 11A7 Thôn 7C, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
6 Ê BAN H BUNH 12/12/2005 x 10A4 XH 11A7 Thôn Mnut, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
7 NAY Y DI 25/11/2003 10A4 XH 11A7 Buôn Krái, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
8 KSƠR H DOAN 25/06/2005 x 10A4 XH 11A7 Buôn Bếk, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
9 BÙI ĐÌNH HÒA 18/10/2005 10A4 XH 11A7
10 LA QUỐC KHÁNH 06/11/2005 10A4 XH 11A7 Thôn Ea heo, Ea Tân, Krông Năng, Đắk Lắk
11 TRẦN KIÊN 03/08/2005 10A4 XH 11A7 Buôn Chăm Hoai, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
12 KSƠR H MON 18/08/2005 x 10A4 XH 11A7 Buôn Tang, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
13 BÙI VĂN MỪNG 09/03/2005 10A4 XH 11A7 Thôn 7B, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
14 LÊ THỊ TRÀ MY 26/08/2005 x 10A4 XH 11A7 Buôn Hiao 2, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
15 PHÍ THÀNH NAM 22/06/2005 10A4 XH 11A7 Thôn 3, Ea Hiao, Ea H’Leo, Đắk Lắk
16 PHẠM THỊ YẾN NHI 06/01/2005 x 10A4 XH 11A7 Thôn  2, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
17 RCĂM H’ YANG 27/11/2003 x 10A4 XH 11A7 Buôn Drai Điết, Ea Sol, Ea H’Leo, Đắk Lắk
18 ADRƠNG H YIÊK 25/11/2005 x 10A4 XH 11A7 Buôn Krai – Ea sol – Ea H’leo – Đắk Lắk
19 RCĂM H CHI 03/08/2005 x 10A8 XH 11A7
20 NÔNG ĐỨC CHIẾN 22/11/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 4, EaSol, EaH’leo, Đăk Lăk
21 KPĂ H DIÊM 24/03/2005 x 10A8 XH 11A7 Buôn Choah, Dliê Yang, EaH’leo, Đăk Lăk
22 PHẠM QUANG HUY 23/02/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 5A, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
23 NAY H JUN 05/09/2005 x 10A8 XH 11A7 Buôn Tang, EaSol, EaH’leo, Đăk Lăk
24 NGUYỄN NGỌC KIỂM 22/10/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 6, EaSol, EaH’leo, Đăk Lăk
25 TRẦN TRUNG NAM 20/11/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 2, EaSol, EaH’leo, Đắk Lắk
26 HÀ VĂN NGUYÊN 08/07/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 7A, EaHiao, EaH’leo, Đắk Lắk
27 LÊ VĂN QUỐC 07/06/2005 10A8 XH 11A7 Thôn 7, EaSol, EaH’leo, Đắk Lắk